​                                                                                                                    Oxalis

Praktijk voor psychosociale therapie & coaching


Therapie 


Cursussen 

   Workshops 

     Coaching ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Behandeling geschied volgens afspraak.

1.2 Psycho sociaal therapie beeldend wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoedt in de aanvullende verzekering, mits de therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.

1.2 Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de therapeut in behandeling komen. Indien aanvullende informatie vereist zal de therapeut contact opnemen met de huisarts. Dit gebeurt echter alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien therapeut observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst therapeut cliënt terug naar de arts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en goedkeuring.

1.3 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

1.4 Een consult duurt ongeveer 60 minuten, de overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding en verslaglegging.

1.5 Een zitting per mail, skype of telefoon wordt per minuut ter declaratie gebracht.


ARTIKEL 2. DOSSIERVOERING

2.1 De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.


2.2 Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. 15 Jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.


2.3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


2.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de therapeut.


ARTIKEL 3. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

3.1 Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zoals op genomen in de beroepscode voor CAT en tekentherapeuten. Deze beroepscode is in te zien op de website van het CAT collectief alternatieve therapeuten RBCZ ( register beroepsbeoefenaren complementaire zorg) en SKJ ( stichting kwaliteit register jeugd).

ARTIKEL 4. GEHEIMHOUDING

4.1 De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


ARTIKEL 5. MELDCODE HUISELIJK GEWELD

5.1 De meldcode is een stappenplan van de rijksoverheid waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit basismodel is via de site www.meldcode.nl te downloaden.

5.2 Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zonodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zonodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.


ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 De door de therapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het declaratienummer.

6.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De therapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 6.1 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

6.3 Indien de cliënt in het in lid 4.2 van dit artikel genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de therapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

6.4 Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

6.5 Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.


ARTIKEL 7. SCHADE

7.1 De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.


ARTIKEL 8. VERKLARING ARBEIDSRELATIE

8.Therapeut en cliënt verhouden zich in de therapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. De therapeut werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de therapeut. Hiertoe kan indien nodig een modelovereenkomst gesloten worden.


ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

Indien therapeut aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van therapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

9.1 De aansprakelijkheid van de therapeut voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.

9.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt.

9.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de therapeut.


ARTIKEL 10. KLACHTENREGELING

10.1 Indien cliënt een klacht heeft, wend cliënt zich dan bij voorkeur tot de therapeut. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Cliënt en De Beeldend Therapeut zullen proberen tot een oplossing te komen.

10.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de beroepsvereniging RBCZ/TCZ van het CAT/ GAT De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

11.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.